ประวัติผู้จัดทำ เว็บไซต์ KruAerobics.com

ครูแอ๊ว ปากน้ำ   ผู้จัดทำ :  นงลักษณ์ พิสมยรมย์ (ครูแอ๊ว ปากน้ำ)
  การศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/
  ประสบการณ์ด้านแอโรบิคส์

- ผู้นำเต้นแอโรบิคส์อิสระ 2541-ปัจจุบัน

- ประกาศนียบัตรสถาบันฝึกอบรมผู้นำเต้นแอโรบิก ; อ. เขมรัฐ จันทร์ธำรงกุล ; ธันวาคม 2544

- Workshop and Testing Session : Reebok University ; Fred Hoffman, M.Ed ; Etty Budhi : July 2006

- วุฒิบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศขั้นต้น ; สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ; Mr.Richard Hunt: เมษายน 2549

- Sport Performance; Yodchai Yamakupt ; February 2005

- วุฒิบัตรผู้นำการออกกำลังกายและเต้นแอโรบิก : กองกีฬา กรุงเทพมหานคร ; กุมภาพันธ์ 2547

- วุฒิบัตรสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ; มกราคม 2547