การเต้นแอโรบิกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้
      1.ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ใช้เวลา 5-10 นาที เป็นช่วงเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะทำงานหนัก เพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้น รวมถึงเตรียมข้อต่อต่างๆของร่างกายเตรียมกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นพร้อม ที่จะทำงานป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นขณะเต้นแอโรบิก

      1.1.ช่วงยืดเหยียดกล้ามเนื้อ(Short Stretch) ใช้เวลา 5-7 นาที เป็นช่วงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ(กล้ามเนื้อหลัก) ของร่างกาย ตลอดจน
การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ ให้สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงกว้างตามธรรมชาติ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการออกกำลังกาย
      2.ช่วงแอโรบิกหรือช่วงงาน (Aerobics Workout) ใช้เวลา 20-40 นาที เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอด ตลอดจนเป็นการเผาผลาญไขมันใต้ผิวหนัง และเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างๆ ให้มีความแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระดับความสามารถของแตละ่บุคคล โดยเน้นให้มีการสร้างและบรรลุการเต้นของหัวใจเป็นเป้าหมาย
      3.ช่วงลดงาน(Cool Down) ใช้เวลา 5-10 นาที เป็นช่วงลดอัตราการเต้นของหัวใจ การสูบฉีดโลหิต รวมทั้งลดอาการเวียนศรีษะ และเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดำ เป็นการปรับสภาพการทำงานของร่างกายจากระดับที่ความเข้มสูงค่อยๆลดลง จนเกือบอยู่ในภาวะปกติ
      3.1.ช่วงยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) ใช้เวลา 7-10 นาที เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการจัดปรับ กล้ามเนื้อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ดนตรีควรมีจังหวะที่ช้า

ที่มา : ผศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
         อ.ยอดชาย ยมะคุปต์
         มหาวิทยาลัยรามคำแหง